Promowanie

Regulamin serwisu Modelki.pl

Art. 1. WSTĘP. 1

Art. 2. DEFINICJE. 1

Art. 3. WARUNKI TECHNICZNE. 3

Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE. 3

Art. 5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 5

Art. 6. REJESTRACJA. 6

Art. 7. KONTO. 6

Art. 8. DANE. 7

Art. 9. USŁUGI PŁATNE. 8

Art. 10. ZABLOKOWANIE/USUNIĘCIE KONTA. 8

Art. 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 9

Art. 12. INNE POSTANOWIENIA. 10

 

 

Art. 1. WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną www.modelki.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Modelki.pl jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z tym, że zapoznałeś się z jego treścią, zaakceptowałeś warunki korzystania z Serwisu modelki.pl i zobowiązałeś się do ich przestrzegania. Nieznajomość Regulaminu dla Klientów, nie zwalnia Cię od ponoszenia odpowiedzialności za jego naruszenie.

Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie.

 Art. 2. DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie dla Klientów oznaczają:

1.    Modelki.pl - "M&S Maciej Sławuszewski Serwis Modelki.pl”, z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 42/7, 00-635 Warszawa, NIP: 7010151187.

2.    Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług.

3.    Profil – udostępnione przez Modelki.pl miejsce na serwerze, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.

4.    Baza profili - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez MODELKI.PL;

5.    Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;

6.    Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, przetwarzane przez MODELKI.PL w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu Modelki.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

7.    Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;

8.    Serwis/Portal - portal internetowy prowadzony przez MODELKI.PL pod domeną Modelki.pl

9.    Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

10. Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;

11. Konto - strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać MODELKI.PL na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;

12. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz MODELKI.PL, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

13. RSS – strumień wiadomości dostępny w ramach Portalu i nadawany w zdefiniowanej rodzinie języka znaczników;

14. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a MODELKI.PL z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

15. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia MODELKI.PL na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności forum, baza znajomych, baza wizytówek, wirtualny casting, RSS. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na dająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

16. Płatne usługi - wszelkie świadczenia MODELKI.PL na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy na świadczenie usług płatnych, w tym w szczególności konto Premium, baza ogłoszeń, baza wizytówek maxi, promowanie. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na dająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

Art. 3. WARUNKI TECHNICZNE

1.    Właścicielem Serwisu jest " M&S Maciej Sławuszewski Serwis Modelki.pl”, z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 42/7, 00-635 Warszawa, NIP: 7010151187.

2.    Prowadzenie przez MODELKI.PL Serwisu obejmuje przede wszystkim:

a)   stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie przez MODELKI.PL Bazy profili umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, jak również zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami;

b)   udostępnianie przez MODELKI.PL przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników swojego por folio;

c)    świadczenie usług tym w szczególności forum, baza znajomych, baza wizytówek, wirtualny casting, RSS.

2.    Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu.

3.    W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

4.    Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE

1.    Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.    Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.

3.    Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez MODELKI.PL Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych).

4.    Użytkownik ma możliwość:

a)    posiadania własnego Profilu w Serwisie,

b)   umieszczenia, zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/filmów itp. za pomocą opcji Konta,

c)    przeglądania zdjęć, a także głosowania na Profile innych Użytkowników,

d)    wysyłania wiadomości prywatnych oraz komentowania Profili i zdjęć,

e)    wypowiadania się w grupach, na czacie i na forum Serwisu,

5.    Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

b)   przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych MODELKI.PL oraz innych podmiotów;

c)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;

e)    niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę MODELKI.PL, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;

f)     powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

g)    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

h)    powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.

  1. Użytkownikowi zabrania się w szczególności:

a)    umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);

b)   umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;

c)    rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. (z wyłączeniem funkcjonalności wirtualnego castingu);

d)    rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;

e)    rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;

  1. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.

Art. 5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez MODELKI.PL, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce  Ochrony Prywatności.

2.    Administratorem Danych Osobowych jest " M&S Maciej Sławuszewski Serwis Modelki.pl”, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.    MODELKI.PL przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

4.    Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

5.    Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.

Art. 6. REJESTRACJA

 

     1.        Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.modelki.pl/uzytkownicy/rejestracja

     2.        Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

     3.        Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.

     4.        Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.

     5.        Dokonując rejestracji w serwisie internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

     6.        Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.

     7.        Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych (w tym: nr tel, adresu e-mail, zdjęć) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

     8.        Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, numeru telefonu i zdjęć przez modelki.pl  w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez portal, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

Art. 7. KONTO

     1.        Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

     2.        Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.

    3.        Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte. Użytkownik zostanie powiadomiony o zamiarze skasowania konta i jeśli w ciągu 7 dni nie zgłosi swojego sprzeciwu, właściciel Serwisu będzie mógł je usunąć.

     4.        W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).

     5.        Użytkownik może skasować konto samodzielnie, albo zażądać usunięcia swojego profilu po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Modelki.pl w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

     6.        Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w Art. 8 ust. 3 Regulaminu, nie może zostać usunięte.

Art. 8. DANE

      1.        Wstawiając zdjęcie/film do serwisu Modelki.pl, Użytkownik oświadcza, iż:

a)    posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,

b)   zdjęcie/film przedstawia osobę Użytkownika i nie narusza w jakikolwiek sposób praw.

      2.        Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

      3.        Umieszczenie zdjęć, na których znajduje się więcej osób, jest możliwe, pod warunkiem, że osoby ze zdjęć wyrażają na to zgodę.

      4.        Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną przez automat na podany przy rejestracji adres e-mail po każdorazowym odrzuceniu zdjęcia/filmu poprzez Moderatora Serwisu.

      5.        Moderator Serwisu może zażądać potwierdzenia wiarygodności wstawionych zdjęć przez Użytkownika.

      6.        Potwierdzenie wiarygodności polega na przesłaniu aktualnego zdjęcia. Formę tego zdjęcia wybierze indywidualnie dla danej osoby moderator serwisu. Brak potwierdzenia spowoduje trwałą blokadę konta.
Informujemy, że: Wysłane przez Użytkownika zdjęcia nie będą użyte do innych celów, jak tylko do ustalenia wiarygodności. Procedura taka jest stosowana wobec wszystkich naszych Użytkowników, wobec, których mamy wątpliwości, co do zdjęć na profilu.

      7.        Serwis Modelki.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć/filmów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Art. 9. USŁUGI PŁATNE

     1.        Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalności Serwisu o płatną usługę Konto Premium.

     2.        Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.

     3.        Serwis Modelki.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    za błędnie wpisaną treść SMS lub nr telefonu,

b)   działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.

     4.        Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularzu kontaktu www.modelki.pl/formularz-kontaktowy/

Art. 10. ZABLOKOWANIE/USUNIĘCIE KONTA

1.    MODELKI.PL ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.

2.    MODELKI.PL ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie poprzez funkcjonalność „zgłoś naruszenie”.

3.    Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

4.    Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta przy pomocy funkcjonalności Usuń konto. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.

5.    Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.

6.    Umowa może zostać rozwiązana przez MODELKI.PL poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:

1.    podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub MODELKI.PL;

2.    umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;

3.    otrzymania przez MODELKI.PL zgłoszenia o naruszeniu prawa;

4.    otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;

5.    kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.

7.    W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, MODELKI.PL zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez MODELKI.PL.

8.    W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez MODELKI.PL, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody MODELKI.PL.

9.    W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, MODELKI.PL zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty lub Forum.

Art. 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. MODELKI.PL nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet, jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
  2. MODELKI.PL nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
  3. MODELKI.PL nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
  4. MODELKI.PL nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
  5. MODELKI.PL nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do MODELKI.PL przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunkiem tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.
  6. MODELKI.PL nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

Art. 12. INNE POSTANOWIENIA

        

1.    Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie MODELKI.PL przy użyciu formularza kontaktowego.

2.    MODELKI.PL zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

3.    Regulamin serwisu jest dostępny pod adresem www.modelki.pl/regulamin/ .

4.    MODELKI.PL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.

5.    W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i MODELKI.PL.

 

 

 

 

Podziel się ze znajomymi:

             

Najczęściej komentowane

Dakann

3

ocena: 3.62|4015 odwiedzin

Fotograf|

P.Pacewska

2

ocena: 4.31|5578 odwiedzin

Fotomodelka|

kroliczek0102

2

ocena: 3|4174 odwiedzin

Modelka|

Najwyżej oceniane

AniaWrzodak

0

ocena: 5|3892 odwiedzin

Modelka|

katerinadiluca

0

ocena: 5|2994 odwiedzin

Modelka|

Mania

0

ocena: 5|2415 odwiedzin

Modelka|

Najczęściej odwiedzane

ViolettaG

0

ocena: 4|7637 odwiedzin

Modelka|

MARZENA

1

ocena: 4.9|6569 odwiedzin

Fotomodelka|

P.Pacewska

2

ocena: 4.31|5578 odwiedzin

Fotomodelka|

powered by: CMS Edito


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 8.1.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2010

Modelki